Blogposts

Blog

Geplaatst op vrijdag 01 februari 2013 @ 03:41 door Travelboy , 1053 keer bekeken

La­ge­kos­ten­maat­schap­pij Ry­a­nair moet zijn rei­zi­gers steeds com­pen­se­ren voor het on­ge­mak bij ver­tra­ging of an­nu­le­ring van de vlucht. Zelfs on­ge­wo­ne om­stan­dig­he­den, zoals een slui­ting van het lucht­ruim ge­du­ren­de meer­de­re dagen we­gens vul­ka­ni­sche as­wol­ken, ont­slaat lucht­vaart­maat­schap­pij­en niet van hun ver­plich­ting om ver­fris­sin­gen, maal­tij­den en over­nach­tin­gen te voor­zien, zegt het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie.
 

 

Een Ierse pas­sa­gier die door de IJs­land­se Eyjaf­jal­lajökull-vul­kaan een week vast­zat in Faro, had com­pen­sa­tie geëist van Ry­a­nair. Het Ierse lucht­ruim was vol­le­dig ge­slo­ten tus­sen 15 en 22 april 2010. Ry­a­nair bood de vrou­we­lij­ke pas­sa­gier ech­ter geen en­ke­le ver­zor­ging. Noch­tans be­pa­len de Eu­ro­pe­se re­gels dat ge­stran­de klan­ten recht heb­ben op com­pen­sa­tie in de vorm van voed­sel, drank en over­nach­ting.

 

Ry­a­nair voer­de aan dat het om bui­ten­ge­woon uit­zon­der­lij­ke om­stan­dig­he­den ging en dat de ver­plich­ting tot com­pen­sa­tie voor dit soort nood­ge­val­len niet geldt. Het EU-Hof van Jus­ti­tie geeft de la­ge­kos­ten­maat­schap­pij even­wel geen duim­breed toe: con­su­men­ten­be­scher­ming is in dit soort uit­zon­der­lij­ke om­stan­dig­he­den juist hard nodig. De Eu­ro­pe­se re­gels moe­ten dus wor­den ge­volgd en de pas­sa­gier ver­goed.

 

Het ad­vies van het EU-Hof van Jus­ti­tie is dui­de­lijk: een vul­kaan­uit­bar­sting geldt als een on­ge­wo­ne om­stan­dig­heid en de ver­plich­ting tot ver­zor­ging kan niet tij­de­lijk of fi­nan­ci­eel wor­den be­perkt. 'Er is geen apar­te ca­te­go­rie bui­ten­ge­wooon uit­zon­der­lij­ke om­stan­dig­he­den naast de uit­zon­der­lij­ke om­stan­dig­he­den', zo staat er in het ar­rest.

 

De Ierse pas­sa­gier had 1.​130 euro geëist als on­kos­ten voor de tijd dat ze vast­zat in Faro. Voor de Eu­ro­pe­se rech­ters is dat be­drag niet on­e­ven­re­dig hoog. 'Als er­va­ren markt­deel­ne­mers' zijn de lucht­vaart­maat­schap­pij­en vol­gens het Luxem­burg­se Hof per­fect in staat de even­tu­e­le kos­ten in te cal­cu­le­ren. Bo­ven­dien kun­nen ze die kos­ten ook ge­woon door­re­ke­nen in hun tic­kets, zo be­na­druk­ken de rech­ters.

 

Toch laat het Eu­ro­pees Hof nog wat ruim­te voor de na­ti­o­na­le rech­ter om te be­oor­de­len of de ge­vraag­de com­pen­sa­tie 'nood­za­ke­lijk, pas­send en re­de­lijk' is om het ver­zuim van de lucht­vaart­maat­schap­pij goed te maken'.

 

bron: www.tijd.beReacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.